BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/199/2016

z dnia: 15 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. : Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 95/16 o pow. 280 m2 z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres do 3 lat.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2016 10:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1326 razy