BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/191/2016

z dnia: 15 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.:Dz. U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Tracą moc:
- Uchwała Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych  w Rucianem-Nidzie,
- Uchwała Nr XXXIV/9/2009  Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych  w Rucianem-Nidzie,

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2016 11:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1420 razy