BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/28/2007

z dnia: 31 stycznia 2007 r.
w sprawie: stanowiska dotyczącego projektu planu ochrony obszaru NATURA 2000 „Ostoja Piska”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Rada Miejska Ruciane-Nida po raz czwarty zgłasza protest przeciwko tworzeniu na terenie gminy nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk pod nazwą „Ostoja Piska” w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. Podtrzymujemy swoje stanowiska zawarte w Uchwale Nr XL/4/2006 z dnia 8 lutego 2006r., Uchwały Nr XXXVI/73/2005 z dnia 27 października 2005r. oraz w załączniku do Uchwały Nr XVIII/10/2004 z dnia 8 marca 2004r. Nie jesteśmy przeciwnikami przyrody, ani jej ochrony. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa ona we współczesnym, zindustralizowanym świecie. Chcemy o nią dbać, ją chronić i czuć się za nią odpowiedzialnymi. Nie możemy jednak zapomnieć, że zadaniem naszym jest również stworzenie godnych warunków życia naszych mieszkańców.

  Dlatego też protestujemy przeciwko:
 1. włączeniu całego obszaru naszej gminy w obszar nazwany „Ostoja Piska”,
 2. decydowaniu o naszym terenie bez nas a później proszenie nas o opinię w tej sprawie. Chyba w demokratycznym państwie kolejność powinna być odwrotna.
 3. informowanie nas o podjętych decyzjach za pomocą nieczytelnych map i ogólnikowych nic nie mówiących skutkach pozytywnych i negatywnych tychże decyzji,
 4. jesteśmy gminą o dużym znaczeniu turystycznym. Niejednokrotnie odczuliśmy ze strony instytucji związanych z ochroną przyrody działania hamujące nasze próby poprawiające warunki rozwoju turystyki (kanalizacja, drogi, parkingi, budownictwo, szlaki turystyczne). Stąd też nasze wątpliwości co do zapewnienia, że objęte ochroną obszary mogą sprzyjać rozwojowi turystyki,
 5. niejasno określone warunki rekompensat dla właścicieli gruntów z tytułu utraty dochodów, a stwierdzenie „...wojewoda może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru...” wywołuje niepewność o los tych właścicieli,
 6. w Uchwale Nr XXXVI/73/2005 opiniującej w/w temat pisaliśmy: „Proponowane zapisy w planie ochrony obszarów NATURA 2000 „Ostoja Piska” świadczą jednoznacznie, iż nie chodzi o zachowanie zasobów określonych gatunków i siedlisk przyrodniczych bo te zasoby są chronione przez Lasy Państwowe i w dużej mierze przez naszą gminę-proekologiczne inwestycje w latach 2000-2003. Jest to próba usatysfakcjonowania Komisji Europejskiej, która może uznać, że ilość czy wielkość obszarów w regionie kontynentalnym jest niewystarczająca”. Okazuje się, że było to ze wszech miar stwierdzenie słuszne. Z naszej strony domagamy się spokojnej, wielostronnej i szczegółowej dyskusji a nie ogólników i niesprecyzowanych obietnic.

§2

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania powyższego stanowiska:
 1. Radzie Ministrów
 2. Ministerstwu Środowiska
 3. Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
 4. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
 5. Sejmikowi Samorządowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 6. Sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 09:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2171 razy