BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/198/2016

z dnia: 15 czerwca 2016 r.
w sprawie: przystąpienia do zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późń. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późń. zm.) Rada Miejska Uchwala co następuje:

§ 1. 

Przystępuje sie do opracowania zmiany częsci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 2. 

Granice obszaru objetego zmianą przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lip 2016 11:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1502 razy