BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/217/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 200 m2, ozn. nr geodezyjnym 217/3, położonej w Wygrynach, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr 13666.
2.  Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1  ust. 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właścicieli działki nr 3098/8, obręb Wygryny, gm. Ruciane-Nida , działki nr 217/2, obręb Wygryny, gm. Ruciane-Nida, działki nr 217/6, obręb Wygryny, gm. Ruciane-Nida.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2016 15:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1321 razy