BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/218/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida położonej w obrębie geod. Krzyże, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geod. 95/2 o pow.954 m2 na działki będące w użytkowaniu wieczystym, położone w obrębie geod. Krzyże, gmina Ruciane - Nida oznaczone numerem geod. 92/18 o pow. 395 m2, numerem geod. 93/12 o pow. 96m2, numerem geod. 93/15 o pow. 533m2.

§ 2. 

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały zastosowana zostanie dopłata,  której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2016 15:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 813 razy