BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/236/2016

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 212/3 o powierzchni 70 m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00035461/7.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 10:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1291 razy