BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/234/2016

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Cicha

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, po stwierdzeniu, iż niniejszy plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy porządkowe

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha.

2. Plan obejmuje tereny ograniczone od wschodu drogą leśną, od zachodu rzeką Nidka, od południa terenami kolejowymi. Granice terenu opracowania zgodne są z uchwałą Nr XXI/38/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2008r.

§ 2. 1. Uchwalony plan składa się z następujących części:

1) Tekstu planu miejscowego stanowiącego treść niniejszej uchwały.

2) Rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

3) Załącznika Nr 2 stanowiącego o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4) Załącznika nr 3 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

2. Celem przyjętych w miejscowym planie rozwiązań ustalonych w formie nakazów, zakazów i ograniczeń jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy.

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów opisanych symbolami literowymi i numerami porządkowymi: UT – tereny usług turystycznych, ZC – tereny cmentarza, ZL – tereny lasów, ZN – tereny zieleni naturalnej, KD – teren dróg publicznych, KDW – teren dróg wewnętrznych, KP – teren komunikacji pieszej.

2. Na rysunku planu miejscowego obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:

1) Granica opracowania planu miejscowego.

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

3) Funkcje i parametry dróg.

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

5) Oznaczenie przeznaczenia terenu.

§ 4. Podane na rysunku planu miejscowego linie projektowanych podziałów wewnętrznych ustalają główną aleję pieszą i są obowiązkowe w związku z tym mogą ulec zmianie.

§ 5. Pokazane na rysunku planu miejscowego trasy projektowanej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna) oraz lokalizacja przepompowni pokazują przyjętą w planie zasadę dotyczącą rozwiązań projektowanej infrastruktury. Trasy przebiegu infrastruktury oraz lokalizacja przepompowni mogą ulec zmianie.

§ 6. Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie miejscowym – należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z załącznikami do niej.

2) rysunku planu miejscowego – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

3) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki wyrażony w procencie.

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach odrębnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę obiektami kubaturowymi. Przekroczenie linii jest możliwe przez niektóre elementy budynku jak: balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie do 1,5 m.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące obszaru objętego planem

I Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. 1. Wskazany w plamie miejscowym teren na nowy cmentarz położony jest w sąsiedztwie istniejącego cmentarza. Nowy teren wskazany w planie będzie powiększeniem istniejącego cmentarza. Główny ciąg komunikacji pieszej w nowej części będzie przedłużeniem istniejącego przejścia na starym cmentarzu. Z ustaleń przyjętych w planie wynika, że będzie to kontynuacja istniejącej w tym miejscu funkcji.

2. Teren przeznaczony pod usługi turystyczne zostanie zagospodarowany jednym obiektem kubaturowym. Przyjęte w planie zasady architektury nawiązują do tradycji zabudowy miejskiej w tym rejonie. Działka usług turystycznych posiada bezpośrednie połączenie z droga krajową, oraz ciągiem pieszo-rowerowym.

II Ustalenia dotyczące zasad ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu kulturowego

§ 8. 1. Cały obszar objęty opracowaniem planu miejscowego położony jest na „Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida”. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane na terenach wskazanych w planie miejscowym muszą być zgodne z ustaleniami Rozporządzenia Nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida. Według powyższego Rozporządzenia na obszarach chronionego krajobrazu obowiązuje między innymi:

zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (za wyjątkiem przedsięwzięć realizujących cele publiczne),

zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (za wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym),

zakaz zmiany stosunków wodnych (jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej),

zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100,0 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (z wyjątkami). Teren opracowania planu miejscowego znajduje sie w granicach Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków – Puszcza Piska, PLB 280008.

2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismem RDOŚ-28-OGP-6633-0126-015/09/kw z dnia 11 lutego 2009r. określił zakres prognozy oraz nakazał wykonanie inwentaryzacji terenowej w ramach rozpoznania i waloryzacji przyrodniczej terenu. Inwentaryzacja terenowa występowania gatunków ptaków (i ich siedlisk) zgodnie z pismem RDOŚ została wykonana w okresie lęgowym, natomiast inwentaryzacja występowania siedlisk przyrodniczych w pełni okresu wegetacyjnego. Opracowanie wykonała osoba posiadająca uprawnienia biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych wpisanych na listę biegłych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ochrony przyrody. Wnioski z wykonanej waloryzacji zostały uwzględnione w ustaleniach planu miejscowego. Z podsumowania badanego terenu wynika, że wartości przyrodnicze tego obszaru są przeciętne a realizacja planu nie będzie miała większego wpływu na awifaunę. Ustalenia planu chronią tereny występowania grądu zboczowego, natomiast grąd subkontynentalny w miejscu występowania jest bardzo przekształcony. Tereny występowania olsu źródliskowego nie będą podlegały przekształceniom w planie i zachowają swój stan niemieniony. Teren gdzie sporadycznie (tylko raz w czasie badań) zaobserwowano błotnika stawowego pozostanie nie zabudowany, ponieważ położony jest w strefie 100,0 m od brzegu rzeki. Teren przeznaczony na powiększenie cmentarza nie będzie odstraszał ptactwo. Nie wyklucza się, że błotnik stawowy znajdzie sobie tutaj nowe miejsce polowań. Również pojawiają się nowe gatunki ptactwa, którym będzie sprzyjać cisza na terenie cmentarza. Zakłada się, że na terenach przeznaczonych na nowy cmentarz zostanie w dużym procencie zachowany istniejący drzewostan.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 Nr 129 poz. 902) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ustala się tereny o symbolu UT jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

III Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 9. 1. W granicach opracowania planu miejscowego nie występują obiekty znajdujące się w wojewódzkim lub gminnym rejestrze zabytków. Brak jest również innych ustalonych przepisami form ochrony konserwatorskiej na tym terenie.

IV Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 10. 1. Dla nowych terenów objętych planem miejscowym nie ustala się wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych za wyjątkiem odcinka istniejącej drogi krajowej. Jej parametry i warunki zostały ustalone przez zarządcę drogi i wpisane do ustaleń planu.

V Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym nie występuje potrzeba przeprowadzania scalenia i podziału nieruchomości.

VI Zasady dotyczące rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji

§ 12. 1. Zaopatrzenie w wodę. Ustala się zaopatrzenie w wodę usług turystycznych siecią wodociągową z miejscowości Dybówek. Na projektowanej sieci należy przewidzieć hydranty przeciwpożarowe.

2. Gospodarka ściekowa. Ustala się, że wszystkie ścieki sanitarne z terenu usług turystycznych zostaną odprowadzone w sposób grawitacyjny do zbiorczej przepompowni ścieków i przetłoczone kolektorem tłocznym do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dybówek. Ścieki należy doprowadzić do projektowanej studni rozprężnej i dalej do istniejącego systemu grawitacyjnego. Projektowana przepompownia powinna działać w systemie bezskratkowym, którego strefa uciążliwości zawiera się w granicach działki. Dla potrzeb budowy przepompowni należy rezerwować działkę o minimalnych wymiarach 10,0 m x 10,0 m.

3. Zaopatrzenie w ciepło. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnego źródła ciepła. Dla zachowania czystości powietrza atmosferycznego wyklucza się stosowanie do celów grzewczych paliw wysokoemisyjnych. Zezwala się na stosowanie źródeł ciepła energii odnawialnej za wyjątkiem energii wiatru.

4. Komunikacja drogowa. Przez teren opracowania planu miejscowego przebiega droga krajowa Nr 58 Olsztynek – Szczytno- Ruciane-Nida – Szczuczyn. Zgodnie z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie obsługa komunikacyjna istniejącego cmentarza oraz nowej części będzie się odbywać w dalszym ciągu z ulicy Cichej (2KD). natomiast teren przeznaczony na usługi turystyczne (UT) będzie włączony do drogi krajowej przez istniejącą drogę gruntową, która znajduje się na przedłużeniu z ulicą Cichą i razem tworzą skrzyżowanie dróg z drogą krajową. Pas drogowy drogi krajowej na odcinku ujętym w planie miejscowym przyjęty został według istniejącego rozgraniczenia w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej Nr 58 w Rucianem-Nidzie od km około 102 + 700 do km około 105 + 600, którego autorem jest „Profil” Sp. z o.o.

Rozdział 3.

§ 13. Ustalenia dotyczące wydzielonych terenów o różnych funkcjach 1UT – Teren przeznaczony na funkcję związaną z usługami turystycznymi. Ustala się możliwość budowy obiektu o charakterze schroniska, pensjonatu z miejscami noclegowymi nie więcej niż 60 miejsc. W obiekcie dodatkowo może znaleźć się część gastronomiczna z zapleczem, mieszkanie gospodarza, wypożyczalnie rowerów. Ustala się wysokość budynku do dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu. Należy przyjąć dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną w odcieniu czerwieni. Kat nachylenia połaci dachowych w granicach 35º - 45º. Wysokość budynku liczona od terenu przy wejściu głównym do kalenicy nie może przekroczyć 9,5 m. Doświetlenie pomieszczeń w poddaszu przez okna w szczycie budynku i lukarny w połaciach dachu. Wskazane by w elewacji budynku przewidzieć elementy zdobnicze typowe dla architektury budynków wiejskich w tym regionie. Stolarkę okienna należy projektować na podziale tradycyjnych okien wiejskich. W elewacji budynku należy stosować tradycyjne materiały budowlane jak kamień, cegła nie tynkowana, drewno. W elewacji mur od terenu do poziomu zerowego budynku powinien posiadać kamień. W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednia ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Należy przyjąć powierzchnie zabudowy nie przekraczającą 10% zaś powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 80%. 2ZC – Teren przeznaczony na powiększenie istniejącego cmentarza. Ustala się granicę terenu w oparciu o rozpoznanie fizjograficzne oraz istniejące ukształtowanie i zagospodarowanie terenów sąsiednich. Ustala się, że główna osią komunikacyjną będzie ciąg pieszy (6KP), który będzie kontynuacją komunikacji pieszej z terenu cmentarza istniejącego. Przy zagospodarowaniu kolejnych terenów należy przyjąć zasadę pozostawienia kępy lub pojedynczych wartościowych drzew. 3ZC - Istniejący teren czynnego cmentarza. Cmentarz posiada niewielka rezerwę terenu do zagospodarowania. 4ZL, 5ZL – Tereny leśne adaptowane bez zmiany sposobu użytkowania. 6ZN – Teren zieleni naturalnej pozostawiony w obecnej formie bez przekształceń. 7ZN – Teren istniejącej zieleni na obrzeżu rzeki podległym ochronie. W części południowo-zachodniej występuje grąd zboczowy (Acer platanoiotes – Tilia cordatu) na niewielkim powierzchniowo terenie około 7,0 arów. Ze względu na siedlisko ważne dla Wspólnoty Europejskiej, czyli tzw. siedlisko Natura 2000 teren ten nie może ulec przekształceniu i w całości podlega ochronie. 8ZP – Teren przeznaczony na zadrzewienie jako pas izolacyjny od drogi. Należy dobrać odpowiednie gatunki drzew liściastych, ilastych oraz krzewów. 9P – Teren przeznaczony na budowę przepompowni ścieków sanitarnych. Minimalna wielkość działki 10,0 m x 10,0 m. 1KD – Odcinek drogi krajowej kl. G Nr 58 Olsztynek – Szczytno – Ruciane-Nida – Szczuczyn. Przyjęta szerokość pasa drogowego zgodna z dokonanym rozgraniczeniem na podstawie projektu budowlanego rozbudowy drogi krajowej Nr 58 od km około 102 + 700 do około 105 + 600. 2KD - Odcinek drogi publicznej (ul. Cicha) o szerokości pasa drogowego 8,0 m. 3KDW – Istniejąca wewnętrzna droga dojazdowa do cmentarza. 4KDW – Projektowana droga wewnętrzna zapewniająca dojazd do terenu 1UT. Szerokość pasa drogowego 8,0 m. Połączenie z droga krajową przez skrzyżowanie z drogą 2KD (ul. Cicha). W pasie projektowanej drogi należy uwzględnić istniejący chodnik (ścieżka rowerowa). 5KP – Istniejący odcinek chodnika (ścieżki rowerowej) do adaptacji. 6KP – Główne przejście piesze na terenie projektowanego cmentarza. Przy wytyczaniu należy uwzględnić połączenie z istniejącym terenem cmentarza oraz pozostawić wartościowe pojedyncze drzewa.

§ 14. Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 12 i art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe dla naliczenia opłat od terenów ujętych w §13.

 


Symbol terenu oznaczonego w §13 uchwały


Proponowana wysokość % stawki


1UT


10 %

§ 15. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 16. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Malż

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 12:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1434 razy