BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/23/2015

z dnia: 26 marca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 161.971,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 169.209,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 424.471,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 431.709,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:


  1. Plan dochodów ogółem - 23.181.398,09 zł w tym: dochody majątkowe: 1.640.904,85 zł dochody bieżące: 21.540.493,24
  2. Plan wydatków ogółem - 22.371.654,63 zł w tym: wydatki majątkowe: 1.083.837,40 zł wydatki bieżące: 21.287.817,23 zł

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi: 1.083.837,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.„ stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

§ 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie:
„2) przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych”.

§ 7.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż. Jacek Małż
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 lis 2016 13:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1493 razy