BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/46/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, zm. z 2000r. Dz. U. Nr 22, poz. 273, zm. z 2001r. Dz. U. Nr 22, poz. 294) Rada Miejska Ruciane Nida uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Ruciane-Nida do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” z siedzibą w Piszu, działającej w formie stowarzyszenia, której celem będzie wspieranie rozwoju turystyki i promocji powiatu piskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 09:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2007 razy