BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/47/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 400.000,00 zł oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla własnego im blanco wraz z deklaracją wekslową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§1

Zaciągnąć pożyczkę w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy Program Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Północnym Basenie Wielkich Jezior Mazurskich-opracowanie i wykonanie projektów sieci wodociągowej i sanitarno-kanalizacyjnej w gminie Ruciane-Nida” w latach 2007-2008.

§2

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla własnego im blanco wraz z deklaracją wekslową.

§3

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości w latach 2010-2011. Szczegółowe warunki oprocentowania, prowizję, terminy spłaty rat kredytowych oraz odsetek określi umowa zawarta pomiędzy pożyczkodawcą z Gminą Ruciane-Nida.

§4

Sytuację finansową Gminy Ruciane-Nida określa się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia*.*-rozplakatowano dnia 26 marca 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskie
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 09:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1887 razy