BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/321/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i ust. 7 w związku z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. a 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie prowadzone przez Gminę Ruciane-Nida w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym , kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.  
1.  Za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości:
1)  za pobyt dziecka w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie - 1.00zł. (słownie: jeden zł.),
2)  za pobyt dziecka 6 letniego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie - nieodpłatnie,
3)  za pobyt dziecka w wieku od 3 do 5 lat w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie - 1.00 zł. (słownie: jeden zł.),
4)  za pobyt dziecka 6 letniego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie - nieodpłatnie.
§ 3.  Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 kwi 2017 10:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1304 razy