BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/311/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.

§ 2.  Wydziela się sześć obszarów opracowania oznaczonych jako "Obszar nr 1", "Obszar nr 2", "Obszar nr 3", "Obszar nr 4", "Obszar nr 5", "Obszar nr 6".

§ 3.  Mapy z zasięgiem każdego z obszarów stanowią załączniki do niniejszej uchwały i oznaczone są numerami od 1 do 6.

§ 4.  Dopuszcza się opracowanie planu miejscowego dla wszystkich obszarów jednocześnie lub każdego osobno, stosownie do możliwości finansowych gminy Ruciane-Nida.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 kwi 2017 08:31
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1239 razy