BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/299/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wraz z Powiatem Piskim wspólnego projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa".

Na podstawie art.8 ust. 2a, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na realizację z Powiatem Piskim wspólnego projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" na odcinkach dróg powiatowych nr: 1518N (dł. odcinka 280 m) i 1640N ( dł. odcinka 572 m) oraz na zawarcie w tej sprawie stosownego porozumienia.
§ 2.  Zasady współpracy i warunki udzielenia Powiatowi pomocy finansowej zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Piskim.
§ 3.  Przystąpienie przez Gminę Ruciane-Nida do realizacji projektu uzależnia się od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach przedsięwzięcia kluczowego "Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II".
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 kwi 2017 08:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1122 razy