BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/300/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu gminy pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017r.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017r. w wysokości 1.310,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Województwem Warmińsko-Mazurskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 kwi 2017 08:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1112 razy