BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/336/2017

z dnia: 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 464 m2 oznaczonej numerem geodezyjnym 329, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane -Nida przy ul. Wiejskiej - stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00012960/8.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 maj 2017 11:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1148 razy