BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/350/2017

z dnia: 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 214.799,14 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 422.205,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 571.266,27 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 778.672,13 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 32.609.858,42 zł w tym:dochody majątkowe: 3.252.170,70 zł dochody bieżące: 29.357.687,72 zł
2. Plan wydatków ogółem – 33.975.689,48 zł w tym:wydatki majątkowe: 7.634.330,02 zł wydatki bieżące: 26.341.359,46 zł
§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.634.330,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie
wynoszą 5.253.806,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 4.Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2017r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sie 2017 11:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1066 razy