BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/54/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007 - § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 240.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Przewodniczący Rady Miejskiej
Mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2049 razy