BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/407/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Udziela się dotacji przedmiotowych Zakładowi Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie kosztów:
1)  utrzymanie zieleni miejskiej,
2)   zimowego utrzymania dróg gminnych do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.  
1.Na podstawie kalkulacji stawek jednostkowych kosztów działalności komunalnej, o której mowa w § 1 ustala się na rok budżetowy 2018 następujące roczne stawki dotacji:
1)  w zakresie zimowego utrzymania dróg:
a)   odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście 1,80 zł/mb. 
2)w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na:
a)  koszenie terenów zielonych w wysokości za trzykrotne wykoszenie w roku 0,90 zł/m2
b)  pielęgnacja żywopłotów w wysokości 2,00 zł/m2
c)  grabienie załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej w wysokości 0,35 zł/m2
d)  utrzymanie klombów wraz z nasadzeniami kwiatów w wysokości 85,00 zł/m2
2.Kwotę należnej dotacji przedmiotowej na rok 2018 ustala się na podstawie stawek jednostkowych określonych w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja przedmiotowa jest przyznawana w następujących wysokościach:
1)  za prowadzenie akcji zimowej 1/2 do 30 kwietnia 2018, a 1/2 do 30 września 2018 r.
2)  na utrzymanie zieleni 1/2 do 30 kwietnia 2018 r., a 1/2 do 31 sierpnia 2018 r.
§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 10:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1097 razy