BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/410/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla  Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 10:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1081 razy