BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

IV/26/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. Udziela się dotacji przedmiotowych Zakładowi Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie kosztów:

1) utrzymanie zieleni miejskiej,

2) zimowego utrzymania dróg gminnych do 31 grudnia 2019 r.

§2. 1. Na podstawie kalkulacji stawek jednostkowych kosztów działalności komunalnej, o której mowa w § 1 ustala się na rok budżetowy 2019 następujące roczne stawki dotacji:

1) w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a) odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy 1,62 zł/mb.

2) w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na:

a) koszenie terenów zielonych w wysokości za trzykrotne wykoszenie w roku 1,05 zł/m2

b) pielęgnacja żywopłotów w wysokości 2,00 zł/m2

c) grabienie załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej w wysokości 0,50 zł/m2

d) utrzymanie klombów wraz z nasadzeniami kwiatów w wysokości 85,00 zł/m2

3. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej na rok 2019 ustala się na podstawie stawek jednostkowych określonych w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§3. Dotacja przedmiotowa jest przyznawana w następujących wysokościach:

1) za prowadzenie akcji zimowej 1/2 do 30 kwietnia 2019, a  1/2 do 30 września 2019 r.

2) na utrzymanie zieleni 1/2 do 30 kwietnia 2019 r., a 1/2 do 31 sierpnia 2019 r.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 12:14
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 89 razy