BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/41/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. poz. 1007), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, w formie posiłków albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub w postaci produktów żywnościowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

§2. Traci moc Uchwała Nr XLV/316/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 09:05
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 808 razy