BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/43/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2137  z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 


Przewodniczaca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 10:34
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1060 razy