BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/44/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 10:41
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 839 razy