BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/56/2019

z dnia: 27 lutego 2019 r.
w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Popielno.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Załącznika Nr 2 do  Uchwały Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia sołectwa Popielno i nadania statutu sołectwu Popielno, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zarządza się wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Popielno w dniu 15 marca 2019 r. (piątek)  o godz. 17 00 w budynku byłego przedszkola (stołówka) w Popielnie.

2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Władysława Kamińskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 08:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 898 razy