BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/65/2019

z dnia: 27 marca 2019 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz. U.  z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. W Uchwale Nr XLVIII/391/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządu osiedli za pracę na rzecz mieszkańców sołectw i osiedli przysługuje miesięczna dieta w wysokości 8 % półtorakrotności kwoty bazowej.„

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 10:59
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 989 razy