BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/75/2019

z dnia: 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

 §1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2019 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr IV/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2019-2026.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.           

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 11:56
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 972 razy