BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/76/2019

z dnia: 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Udziela się z budżetu gminy pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019r. w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane - Nida a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 12:02
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 844 razy