BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/44/2008

z dnia: 28 maja 2008 r.
w sprawie: wysokości wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nida.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222 zm. 2005 r. Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz.261) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje :

§ 1

1. Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania w wysokości 620,00 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia zł.)
2.Ustala się wartość jednego punktu w wysokości – 6,00 zł. (słownie: sześć zł. ).

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVI/77/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie

§ 3

Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 rokuPrzewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1892 razy