BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/162/2019

z dnia: 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 267,61 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 


 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 12:23
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 678 razy