BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/168/2019

z dnia: 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, oznaczonych nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39 o łącznej powierzchni 74 m² odpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie z którym związany jest udział 5264/31431 części w działce ozn nr geod. 94/17.
2. Służebność, o której  mowa w ust. 1 polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu przez działki oznaczone nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39 o łącznej powierzchni 74 m²


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 13:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 656 razy