BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/171/2020

z dnia: 9 stycznia 2020 r.
w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 lit. "k" ust. 1 i 2  oraz ust. 3 w związku z art. 6 lit."j" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej od jednego mieszkańca.


§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 13:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 851 razy