BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/177/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 538.718,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 454.229,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 38.105.178,82 zł w tym:dochody majątkowe: 3.330.795,74 zł dochody bieżące: 34.774.383,08 zł
2. Plan wydatków ogółem – 38.968.779,97 zł w tym:wydatki majątkowe: 5.875.992,61 zł wydatki bieżące: 33.092.787,36 zł

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 3.248.746,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 863.601,15 zł zostanie pokryty:
1. przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 779.112,00 zł,
2. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84.489,15 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.453.601,95 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.590.000,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 09:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 385 razy