BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/179/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Starostwem Powiatowym w Ełku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty.

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art.6 ust. 3 lit "a„ , art. 30 ust. 8 oraz art. 70 lit. "a" ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), art. 183 i art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1148), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 maja 2019 r.  w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2019 . poz. 1045), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029),  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Wyraża się zgodę na podpisanie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie prowadzenia zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych z Gminy Ruciane-Nida przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ełcki.
2. Szczegółowe warunki porozumienia zostaną określone na podstawie odrębnej umowy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 09:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 641 razy