BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/181/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2019/2020 :
1) w przypadku oleju napędowego na kwotę 5,06 zł. za litr;
2) w przypadku benzyny na kwotę 5,00 zł. za litr;
3) w przypadku autogazu na kwotę 2,05 zł. za litr.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 09:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 375 razy