BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/182/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Piskiego, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane- Nida na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 10:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 381 razy