BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/185/2020

z dnia: 4 marca 2020 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie z siedzibą w Ukcie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Filię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie z siedzibą w Ukcie.  


§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zasięgnięcia opinii w sprawie likwidacji filii biblioteki, o której mowa w § 1 w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.


§ 3. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4. Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji podaje się wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida;
2. w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie;
3. w siedzibie Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ukcie;
4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ruciane-Nida.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka KręciewskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 mar 2020 12:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 81 razy