BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/192/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 770.386,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 802.050,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 51.664,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 38.856.215,32 zł w tym:dochody majątkowe: 3.898.690,51 zł dochody bieżące: 34.957.524,81 zł
2. Plan wydatków ogółem – 39.719.816,47 zł w tym:wydatki majątkowe: 6.548.864,11 zł wydatki bieżące: 33.170.952,36 zł

§ 3.

1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 6 023 864,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  3.876.107,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6. Po zmianach w budżecie: rezerwa ogólna wynosi 73.000,00 zł, rezerwa celowa wynosi 56.000,00 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 11:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 651 razy