BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/193/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506
z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.
z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w kwocie 6 664,00 zł (sł.: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) w celu prowadzenia zadań  edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Powiatem Ełckim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 12:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 157 razy