BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/194/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: powierzenia Spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. pkt. 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. : Dz. U. z 2019 r. , poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska Rucianer-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Powierza się Spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizację zadania własnego Gminy Ruciane-Nida w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Powierzenie obejmuje także prowadzenie procesu zagospodarowania odpadów pochodzących
z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy czym z wyłączeniem ich zbierania i transportu. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty  w ramach podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. 


§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 12:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 109 razy