BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/197/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.  506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:     

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej,
o powierzchni 8700 m2, ozn. nr geod. 81, położonej w obrębie Ukta, Gmina Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00021417/3 na rzecz jej użytkownika wieczystego. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Agnieszka Kręciewska 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 12:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 924 razy