BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/200/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.082.430,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.095.091,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.053.770,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.066.431,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.  Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 40.972.356,62 zł w tym:dochody majątkowe: 6.838.744,26 zł dochody bieżące: 34.133.612,36 zł
2. Plan wydatków ogółem – 41.835.957,77 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.470.682,32 zł, wydatki bieżące: 32.365.275,45 zł


§ 3.

1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 8.340.320,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  7.252.981,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4.  Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5.  Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.” zgodnie z załącznikiem
nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 14:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 168 razy