BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/201/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869
z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1.  Udziela się z budżetu gminy pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.


§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2020r. w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).


§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane - Nida a Województwem Warmińsko-Mazurskim.


§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 14:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 905 razy