BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/206/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 4/2 o powierzchni 0,5500 ha, położonej w obrębie Wierzba, gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00042739/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 14:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 146 razy