BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/211/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 94/18 o pow. 420 m2, z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres 3 lat. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 15:24
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 757 razy