BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/214/2020

z dnia: 09 czerwca 2020 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rodzina to siła" w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 3 ust.2 i 110 ust. 10 ustawy z dnia  21 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Przyjmuje się do wspólnej realizacji projekt pn."Rodzina to siła", realizowany przez Gminę Ruciane-Nida w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Olsztynie w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2021r. w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Województwa Warmińśko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, nr Działania RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe". 
2. Całkowita wartość projektu wynosi 419 616,75 zł., z czego wkład własny Gminy Ruciane-Nida wyniesie 25 224,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 cze 2020 13:08
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 15 razy