BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/215/2020

z dnia: 09 czerwca 2020 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Gmina Ruciane – Nida przystępuje do wspólnej realizacji ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” projektu pn. „ Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji projektu, o którym mowa w § 1 zostaną określone w umowie.  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 cze 2020 13:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 16 razy