BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/225/2020

z dnia: 24 czerwca 2020 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  w związku z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Rada Miejska Ruciane-Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, 
2) sprawozdania finansowego,
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, 
4) informacji o stanie mienia gminy, 
5) wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 
6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżet za 2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 08:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 913 razy