BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/226/2020

z dnia: 24 czerwca 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 267.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 859.265,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 591.405,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały.
§ 2.  Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 41.274.033,62 zł w tym:dochody majątkowe: 6.838.744,26 zł dochody bieżące: 34.435.289,36 zł
2. Plan wydatków ogółem – 42.137.634,77 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.705.682,32 zł             wydatki bieżące: 32.431.952,45 zł
§ 3. 1.  Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.140.682,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  7.312.931,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.  Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.” zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 155 razy