BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/229/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z  2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1.
1.  Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
3. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
§ 2. 
1. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając na podstawie decyzji administracyjnej usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności. 
2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 23,00 zł. 
3. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30,00 zł. 
4. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny, przedstawiciela ustawowego oraz mogą być przyznawane z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
5. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, uzależniony jest sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej osoby. 
§ 3. 
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza, w którym określono stan zdrowia, rodzaj, ilość, i czasookres zalecanych usług opiekuńczych. 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich. 
§ 4. 
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują  nieodpłatnie:

1) osobom samotnie gospodarującym, jeżeli spełniają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, określone w art. 8 ust. 1  pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 
2) osobom w rodzinie, jeżeli spełniają kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej  lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1.


Tabela 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących.
Dochód na osobę ustalony w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej


Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi za jedną godzinę dla osób samotne gospodarujących


Wysokość odpłatności w zł. za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących


Wysokość odpłatności w zł. za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób samotnie gospodarujących


powyżej 100 - 150


5


1,15


1,50


powyżej 150 - 200


15


3,45


4,50


powyżej 200 - 250


25


5,75


7,50


powyżej 250 - 300


35


8,05


10,50


powyżej 300 - 340


60


13,80


18,00


powyżej 340 - 360


80


18,40


24,00


powyżej 360


100


23,00


30,00


Tabela 2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie. 
Dochód na osobę ustalony w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej


Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi za jedną godzinę dla osób w rodzinie


Wysokość odpłatności w zł. za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób w rodzinie


Wysokość odpłatności w zł. za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób w rodzinie


powyżej 100 - 150


10


2,30


3,00


powyżej 150 - 200


20


4,60


6,00


powyżej 200 - 250


30


6,90


9,00


powyżej 250 - 300


45


10,35


13,50


powyżej 300 - 340


70


16,10


21,00


powyżej 340 - 360


90


20,70


27,00


powyżej 360


100


23,00


30,00

 

§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu części lub całości odpłatności za udzielone świadczenia, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty w oparciu o art. 104, ust.4 ustawy o pomocy społecznej ze względu na: 
1) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, w szczególności: zaświadczeniem lekarskim, rachunkami za zakupione lekarstwa, rachunkami za usługi medyczne, 
2) udokumentowanego zdarzenia losowego, które pociąga za sobą znaczne wydatki, 
3) jeżeli więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w firmie usług. Decyzję o całkowitym lub częściowym  zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, 
§ 6. Należność z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być uiszczana na wskazany w decyzji rachunek bankowy Gminy Ruciane-Nida, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  wykonano usługi. 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat  i określenia trybu ich pobierania, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2013r. poz. 858). 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 sie 2020 14:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 520 razy